ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္သံုးၾကရန္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္တိုက္တြန္း | DVB