ျမန္မာအလုပ္သင္အလုပ္သမားမ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္ပိုမတရား ခိုင္းေစခံရ | DVB