တိုက္ႀကီးတြင္ ေတာဆင္႐ုိင္း အုပ္စုလိုက္ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ လူေနအိမ္ ၂ လံုးပ်က္စီး | DVB