သခင္စစ္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားအား ေခၚေဆာင္ၿခိမ္းေျခာက္ခြင့္မရွိ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB