အမ္ပီတီ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ စိုက္ထူခမရသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းထုတ္ | DVB