ေရႊဘိုေပၚဆန္းမ်ိဳးစပါးကို တိုင္းအစိုးရကျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ စစ္ကိုင္းလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ | DVB