အစိုးရက ေျမယာျပႆနာကို မူ၀ါဒအတိုင္း ကိုင္တြယ္ရန္ ေကအန္ယူ တရားသူႀကီးတိုက္တြန္း | DVB