နည္းစနစ္ဒါ႐ုိက္တာ ရာထူးအတြက္ မြန္ခ်ီကုိ အာဆင္နယ္ ကမ္းလွမ္း | DVB