အိႏၵိယတြင္ တရားမဝင္ခ်က္အရက္ေၾကာင့္ ၈၄ ဦးေသ၊ ၂ဝဝ ခန္႔ ေဆး႐ံုတင္ပုိ႔ | DVB