အိႏၵိယ ေလေၾကာင္းျပပြဲတြင္ မီးေလာင္၊ ကားစီးေရ ၃၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီး | DVB