ပင္စင္ထုတ္ယူရာတြင္ အဆင္မေျပပါက ေမးျမန္းႏုိင္၊ ထုတ္ယူရန္ လူ ၂ သိန္းခန္႔ က်န္ရွိေန | DVB