ျမန္မာအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ | DVB