လူအမ်ားအျပားအား တုိက္ခုိက္ရန္ စီစဥ္သည့္ အေမရိကန္ကမ္းေျခေစာင့္အရာရွိကုိ ဖမ္းဆီး | DVB