မွားယြင္းပစ္ခတ္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ လူငယ္အတြက္ တပ္မေတာ္က ေလ်ာ္ေၾကးေပး | DVB