စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁  ဦး ႏုတ္ထြက္ | DVB