အိႏၵိယတြင္ စုေပါင္းမဂၤလာပြဲက်င္းပၿပီး ကက္ရွ္မီးယားဗုံးကြဲ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြလႉဒါန္း | DVB