ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ | DVB