ဆီးရီးယားတြင္ ေျခကုပ္ယူထားသည့္ အိုက္အက္စ္မ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္ | DVB