ရမ္ေဆးသည္ မိမိေလးစားရသည့္ ကစားသမားျဖစ္ဟု အမ္မရီခ်န္ ခ်ီးက်ဴး | DVB