ျမန္မာ့ ယူ၁၆ အမ်ိဳးသမီးအသင္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ယူ ၁၇ အသင္းတုိ႔ ယေန႔ညေန ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ | DVB