ဇင္ဘာေဘြ ေရႊတြင္းေရလႊမ္းမႈ အေရးေပၚေၾကညာ၊ ပိတ္မိလုပ္သား ၇ဝ ရွာေတြ႔ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေမွးမွိန္ | DVB