ေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ | DVB