လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား၀င္ေရာက္လာမည့္ရက္ ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္အခံ ေၾကညာ | DVB