တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရကို ဆံုးမရန္လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ | DVB