ကမန္အမည္ျဖင့္ ဘဂၤါလီ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံသားကတ္ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ စာရင္းထုတ္ေပးရန္ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္ | DVB