အုိင္အက္စ္နယ္ေျမထဲမွ ပိတ္မိအရပ္သားမ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ေရး အႀကီးဆုံးစိန္ေခၚမႈဟု ညြန္႔ေပါင္း တပ္ေျပာ | DVB