ဒီမိုကရက္အမတ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ေငြေပးရန္ ပ်က္ကြက္ဟု ထရမ့္ေျပာ | DVB