၁၀၄ ႏွစ္ျပည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ေျမာင္းျမတြင္ ငွက္မ်ဳိးစုံ စြမ္းရည္ျပပြဲက်င္းပမည္ | DVB