ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကန္႔ကြက္သည့္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားကို ရန္ကုန္တြင္ ေထာက္ခံဆႏၵျပ | DVB