ေထြအုပ္႐ံုး အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္း၀တ္စံုေျပာင္းလဲမည္ | DVB