၀ီဂါတုိင္းရင္းသား ဂီတပညာရွင္ ေဟးယစ္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္း ႐ုပ္သံ တ႐ုတ္ျဖန္႔ခ်ိ | DVB