နယူးဇီလန္ ေတာမီးေၾကာင့္ လူေထာင္ခ်ီ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး | DVB