အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ ကုမၸဏီက ျပန္႐ုပ္သိမ္း | DVB