မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆင္ေျပာင္သေဘၤာနစ္ျမဳပ္၊ ၁၉ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေန | DVB