အေခါင္း၀ယ္ၿပီး ေသဖုိ႔ျပင္ဆင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးတဦး၏ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ | DVB