ကံဆိုးမႈမ်ားဆက္တုိက္ႀကံဳေနရ၍ ကူညီမည့္သူ ငွားရမ္းသည့္ ၿဗိတိန္အမ်ိဳးသမီး၏ ထူးဆန္းေၾကာ္ျငာ | DVB