အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းစရာ အနည္းငယ္သာရွိဟု အာဖဂန္ သံအမတ္ေျပာ | DVB