ေမာင္ေတာတြင္ သကၤန္းမ်ဳိးစုံ ၃၅၀ ေက်ာ္ ပုိင္ရွင္မဲ့ သိမ္းဆည္းရမိ | DVB