ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ရြာသား ၅၀၀ ခန္႔ တိမ္းေရွာင္ | DVB