အတုိင္ပင္ခံ ခရီးစဥ္အတြက္ တနသၤာရီတုိင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ရက္ေရႊ႕ေျပာင္း | DVB