လက္ထပ္ၿပီး သံုးမိနစ္အတြင္း ကြာရွင္းခဲ့ၾကသည့္ ကူဝိတ္စံုတြဲ | DVB