အီရန္တြင္ ေခြးႏွင့္အတူလမ္းေလ်ွာက္ပါက အေရးယူခံရမည္ | DVB