ကယားတိုင္းရင္းသားစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အတြက္ ပံ့ပိုးမည့္ေငြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုအတြက္ အသံုးျပဳ | DVB