မွတ္ပံုျပန္မတင္သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၂ေသာင္းခန္႔ကို ဖ်က္သိမ္းမည္ | DVB