ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ထုိင္းဘုရင္၏ အမျဖစ္သူ ေၾကညာ | DVB