ဘရာဇီးတြင္ အင္အားျပင္းမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္၊ လူ ၅ ဦးထက္မနည္း ေသဆုံး | DVB