တႏိုင္းၿမဳိ႕အနီး အင္အားအနည္းငယ္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္   | DVB