တိုင္းရင္းသားေဒသက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးေကာလိပ္တက္ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ | DVB