တ႐ုတ္ကတင္သြင္းသည့္ ၾကက္သားမွ်င္မ်ားတြင္ ဆိုးေဆးႏွင့္ ဝါဂြမ္းလိုအစမ်ားပါ၀င္ေန | DVB