၀က္ႏွစ္ကိုကူးေျပာင္းတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ႏွစ္သစ္ကူး (ဓာတ္ပံုအက္ေဆး) | DVB